Ochrana osobních údajů

I. Právní ujednání

 1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek je společnost TinyHouseSpace,a.s. se sídlem Březina u Křtin 310, 67905, IČO: 09849271, zapsaná o obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně B 8496. , která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).
 2. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.tinyhousespace.com (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.
 3. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách na www.tinyhousespace.com , s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

II. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost TinyHouseSpace,a.s. se sídlem Březina u Křtin 310, 67905, ICO: 09849271, zapsaná o obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně B 8496 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: email: info@tinyhousespace.com, telefon +420 730 867 886 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující provozování služby,
  3. zajišťující marketingové služby.

IV. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / poskytla / nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

VII. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Pro účely užívání funkcí a služeb www.tinyhousespace.com a inzerentem a zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání serveru (email, telefon, ipadresa, cookie, inzertní ID u mobilní aplikace, popisné a fakturační údaje u plateb).
 5. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a zájemce užívají služby www.tinyhousespace.com , a jejichž smluvní stranou je inzerent nebo zájemce, jako subjekt osobních údajů. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec bodu 2. a 3. „Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů“, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů. Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 6. Na našich webových stránkách se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

VIII. Zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů

 1. Registrací do služby na www.tinyhousespace.com (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.
 2. Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou při registraci označeny jako povinné včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany, a dále IP adresu Vašeho počítače a údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení.
 3. Pokud jste při Vaší registraci poskytli údaje, které nejsou povinné, případně byly tyto údaje z Vaší strany aktualizovány, budeme tyto údaje používat pro zkvalitňování Služby, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Nepovinně poskytnuté údaje lze kdykoli vymazat nebo změnit ve Vašem uživatelském rozhraní.
 4. Vaši e-mailovou adresu a případné nepovinné údaje budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.
 5. Pokud Služba umožňuje objednat si zasílání newsletteru (aktuality, upoutávky na zajímavý obsah Služby, výběr z obsahu apod.) budeme Vaši e-mailovou adresu používat pro jeho zasílání, pokud si jeho zasílání objednáte způsobem uvedeným ve Službě. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy.
 6. Pokud užíváte Službu pro vkládání komentářů, inzerce nebo jiného obsahu na naše stránky, budeme zpracovávat Vámi vložený obsah. Účelem tohoto zpracování je poskytování Služby a jeho právním základem je výše uvedená smlouva.
 7. Pokud si zakoupíte službu placeného obsahu, uzavíráte tím s námi smlouvu o poskytnutí příslušného placeného obsahu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů. Za účelem poskytování služby placeného obsahu budeme kromě ostatních osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s registrací do Služby dále zpracovávat údaj o Vámi zvolené službě placeného obsahu, o platbě za tuto službu, o počátku a konci poskytování služby a v případě pravidelně obnovované předplacené služby o období, na které je služba placeného obsahu obnovována.

IX. Zpracování osobních údajů obchodních partnerů

 1. Uzavřením smlouvy s námi vznikají oběma stranám z této smlouvy práva a povinnosti (dále jen „smlouva“). Za smlouvu se pro účely této informace považuje také dodatek nebo jiná změna Smlouvy, objednávka, změna objednávky nebo jinak zaznamenané právní jednání nebo jeho změna.
 2. Za účelem poskytování plnění ze smlouvy budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, sídlo/místo podnikání, fakturační adresa, doručovací adresa, IČ, případné DIČ, případný údaj o zápisu v obchodním rejstříku, telefon, e-mail), údaje o poskytovaném plnění (v čem plnění spočívá, kdy bylo poskytnuto, náležitosti plnění, potřebná součinnost z Vaší strany) a dále údaje o přijímaném plnění (v čem plnění spočívá, kdy bylo poskytnuto, náležitosti plnění, potřebná součinnost z naší strany). Tato Smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.
 3. Po realizaci plnění ze smlouvy budeme výše uvedené osobní údaje nadále zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu na doložení příslušného právního jednání, na doložení plnění poskytnutého a přijatého na základě smlouvy, na uplatnění resp. posouzení případných nároků z vad takového plnění, a na další potřebné obchodní korespondenci.
 4. Vystavené a přijaté účetní a daňové doklady a smlouvu budeme zpracovávat rovněž pro plnění právní povinnosti, a to pro vedení řádného a transparentního účetnictví.
 5. Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje vyžadované pro uzavření smlouvy, nebudeme s Vámi moci smlouvu uzavřít.

X. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
 2. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Uplatnění Vašich práv jako Vašeho zákonného nároku budeme za každých okolností respektovat a nebudeme Vás v této souvislosti nijak znevýhodňovat.
 5. Je v zájmu společných správců zpracovávat osobní údaje řádně, tj. plně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a nijak nezasahovat do Vašich práv.
 6. Budete-li mít pocit, že jsme v této souvislosti neudělali vše potřebné, prosím kontaktujte nás a sdělte, co ještě můžeme pro ochranu Vašich práv při zpracování Vašich osobních údajů udělat.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2021.