Podmínky využívání služeb serveru TinyHouseSpace.com

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám společnosti TinyHouseSpace.com,a.s. se sídlem Březina u Křtin 310, 67905, IČ: 09849271(dále jen Služba) na internetových stránkách (dále jen Internetové stránky) provozovaných společností TinyHouseSpace, a.s., (dále jen Provozovatel) pro návštěvníky stránek a uživatele služeb (dále jen Uživatel).

II. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Informace uvedené v magazínu jsou informativního charakteru a využívají zkušeností a obecně známých faktů. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené využitím nebo nesprávným použitím těchto informací.
 3. Články uvedené v magazínu jsou majetkem provozovatele a je zakázáno je bez souhlasu provozovatele dále šířit kopírovat nebo upravovat.
 4. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek nebo jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány.
 5. Provozovatel může umístit na svoje stránky videa či rozhovory. Tato díla jsou autorská díla provozovatele a je zakázáno je kopírovat či jinak šířit, případně zveřejňovat na jiných místech bez předchozího soouhlasu provozovatele.
 6. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli časově a územně neomezenou licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Provozovatel není povinen uvádět označení autora takového obsahu. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

III. Registrace

 1. Uživatel Služby (dále jen Uživatel) získá registrací do Služby na Internetových stránkách přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny.
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby, stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce nebo v Aplikaci, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.

IV. Placený obsah

 1. Některé Internetové stránky obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným (dále jen „Placený obsah“).
 2. Placený obsah je tvořen obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách označen a publikován. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.
 3. Placený obsah bude registrovaným Uživatelům zpřístupněn po splnění některé z podmínek, a to úhrady platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena) nebo po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem a uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.
  1. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.
  2. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu, jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

V. Účast na blogu

 1. V případě, že Provozovatel umožní vedení blogu Uživatelů, berou uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby bez časového omezení.
 2. Příspěvky nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
 3. Přezdívky v blogu nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli příspěvek, skupinu příspěvků nebo všechny příspěvky, a to i bez udání důvodů.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v blogu Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do blogu i z jiných důvodů.
 6. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce.
 7. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 8. Uživatelé jsou povinni užívat Službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.
 9. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem.
 10. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 11. V případě, kdy uživatel umístí na stránky poskytovatele obsah, který porušuje autorské právo jiného subjektu odpovídá sám za škody zveřejněním způsobené. Obsah, který by byl takto umístěn na stránkách poskytovatele, bude odstraněn.

VI. Podmínky inzerce

 1. Poskytovatel umožnuje uživatelům (nzerentům) umístit nabídku svého pozemku, nebo jiného zboží na jeho stránky.
 2. Uživatelé odpovídají za správnost informací, které uvádí ve své nabídce.
 3. Uživatelé odpovídají za škody, které by vznikly třetím osobám nebo poskytovateli v důsledku nepravdivých nebo nesprávných informací.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy.
 5. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi inzerentem a poptávajícím, a nepřebírá tak žádné záruky za zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb provozovatele.
 8. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb provozovatele nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 9. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.
 10. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.
 11. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami.
 12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Serveru nebo tyto údaje odstranit, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádkem nebo svým obsahem odporují oprávněným zájmům provozovatele.

VII. Využívání služeb

 1. Provozovatel umožňuje uživateli propojení s poskytovateli služeb.
 2. Provozovatel spolupracuje s poskytovateli služeb, které mají předpoklady k tomu, aby služby byli schopni poskytnout v požadované kvalitě a čase.
 3. V případě, že se uživatel rozhodne využít některou ze služeb, vzniká tímto obchodní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem služeb. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli poskytovatelem služeb ani nijak nevstupuje do jejich obchodního vztahu.
 4. Cenu služeb a jejich rozsah si uživatel služeb dohodne přímo s jejím poskytovatelem. Provozovatel se nijak neúčastní obchodního vztahu poskytovatele služby a uživatele s výjimkou, kdy by byl provozovatel sám poskytovatel služby.

VIII. Obchodní podmínky – platební brána

 1. V případě platby přes internetovou stránku přesměruje uživatele na internetové bankovnictví banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Provozovatel spolupracuje s platební bránou Pays.CZ,s.r.o.
 2. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 3. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

IX. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 2. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou nebo úplnou nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 3. Provozovatel zveřejňuje na svých stránkách seznam výrobců zboží a služeb z veřejně dostupných informací. Provozovatel neodpovídá za to, že výrobce či služba ukončila činnost a již neexistuje. Výrobci a poskytovatelé služeb mají možnost požádat provozovatele o aktualizaci informací, které o nich poskytovatel zveřejňuje.
 4. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
 5. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
 6. Znění podmínek užívání služeb může Provozovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění. Vyslovením souhlasu s novou verzí podmínek ze strany Uživatele pozbývají předchozí podmínky na účinnosti.
 7. Uživateli mohou být prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení související se službami, zbožím v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Uživatel je oprávněn se z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit, a to písemně na adrese sídla provozovatele nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi jakoukoli osobou využívající Služby, zejména Uživatelem a poskytovatelem a nedílnou součástí Smluv.
 2. Právní vztahy mezi poskytovatelem a jakoukoli osobou využívající Služby, zejména Uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí právním řádem České republiky.
 3. Poskytovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Dojde-li ohledně právního vztahu mezi jakoukoli osobou využívající Služby, zejména Uživatelem a Poskytovatelem ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 5. Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.
 6. Vzhledem k tomu, že se trh služeb nabízených Poskytovatelem neustále vyvíjí, bere jakákoli osoba využívající Služby na vědomí, že, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 5. 2021.
 8. Kontaktní údaje TinyHouseSpace, a.s., Březina u Křtin 310, 679 05

 

Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.