V posledním díle si zkusíme výpočet součinitele prostupu tepla obvodové stěny a porovnáme ho s normovou hodnotou. Posuzovat budeme následující skladbu:

1) Vyhledáme si součinitele tepelné vodivosti (λ) jednotlivých materiálů. ČSN 73 0540-3 obsahuje katalog materiálů, ten je snadno dohledatelný i na internetu. Přesnější informace naleznete u výrobců daných materiálů. Parozábranu můžeme vzhledem k její tloušťce zanedbat.

Dřevo měkké, tepelný kolmo k vláknům                 0,18 W/(mK)

Minerální vata                                                               0,039 W/(mK)

OSB deska                                                                       0,13 W/(mK)

Polystyren                                                                       0,037 W/(mK)

Pozn.: Vrstva č. 1 je složena z minerální vaty a dřevěných hranolů, každý materiál má jiný součinitel tepelné vodivosti. Musíme tedy stanovit ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti zohledňující poměr vaty a dřevo v dané vrstvě. Jedná se o zjednodušený postup, ale pro tyto účely postačí.

  λ 1,ekv = λ mw . A mw + λ dřevo . A dřevo A mw + A dřevo = 0,039.0,565.0,12+0,18.0,06.0,120,565.0,12+0,06.0,12 =0,053 W/(m.K)

A – plocha materiálu v typickém výřezu [m2]

λ – součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)]

Typický výřez-Je v tomto případě dán roztečí nosných hranolů, teda 625 mm

2) Vypočítáme tepelný odpor jednotlivých vrstev konstrukce

R 1 = d 1 λ 1,ekv = 0,12 0,053 =2,264  ( m 2 .K)/W

R 2 = d 2 λ 2 = 0,015 0,13 =0,115  ( m 2 .K)/W

R 3 = d 3 λ 3 = 0,1 0,037 =2,703  ( m 2 .K)/W

d-tloušťka vrstvy [m]

λ-součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)]

3) Sečteme tepelné odpory jednotlivých vrstev a přičteme odpory přestupu tepla na vnější a vnitřní straně konstrukce

R T = R si + R 1 + R 2 + R 3 + R se = 0,13+2,264+0,115+2,703+0,04

=5,252 ( m 2 .K)/W

Rsi – tepelný odpor při přestupu na straně interiéru [(m2.K)/W], nabývá hodnot 0,17 (pro podlahy),0,13 (pro stěny) a 0,10 (pro stropy a střechy)

Rse – tepelný odpor při přestupu na straně exteriéru [(m2.K)/W], nabývá hodnot 0,04 pro všechny typy konstrukcí, kromě podlahy na terénu, kde je roven 0

4) Vypočítáme součinitel prostupu tepla konstrukce a porovnáme s normovou hodnotou

U= 1 R T = 1 5,252 =0,190 W/( m 2 .K)

U≤ U N

0,190≤0,3=> Kce splňuje normový požadavek na součinitel prostupu tepla
UN – požadavek na konstrukci daný normou ČSN 73 0540-2, nabývá různých hodnot dle typu konstrukce, uvedu zde pouze základní hodnoty. Pro stěnu a střechu se sklonem nad 60° (UN=0,3 W/(m2.K)), Pro střechy do sklonu 60° včetně a podlaha nad exteriérem (UN=0,24 W/(m2.K)) a pro podlahy na terénu (UN=0,45 W/(m2.K)).

V případě, že se do návrhu pustíte sami, doporučuji dodržet minimálně normou požadovaný součinitel prostupu tepla pro danou konstrukci a nezanedbat vliv systematických tepelných mostů. Pokud řešíte skladby konstrukcí pro objekt určený k trvalému bydlení, raději se obraťte na projektanta.

Těm co se do navrhování konstrukcí chtěli ponořit hlouběji doporučuji pročíst ČSN 73 0540 a spoustu užitečných informací naleznete také na webové stránce https://www.tzb-info.cz/, včetně online kalkulaček.