Dle Zákona č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.

Výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně, je nutné umístit, podle stavebního zákona. Pokud je umístěni domu v souladu s cíli územního plánování, charakterem území a místní infrastrukturou, postačí územní souhlas

Územní souhlas je ze všech tří způsobů schvalování staveb nejrychlejší, nejjednodušší a nejefektivnější, je však omezen pouze na určité vybrané záměry.

Územní souhlas lze vydat v případě, když je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (lze zjistit z územního plánu obce), poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Pro umístění tiny housu je nutné patřičnému stavebnímu úřadu předložit žádost o vydání územního souhlasu. K žádosti je potřeba přiložit souhlasy vlastníků sousedních pozemků, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace, dále musí být doloženo vlastnictví pozemku či jiný doklad, který dokáže, že „budete stavět na svém“, a nemělo by chybět ani vyjádření veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Stavební úřad následně posuzuje pouze skutečnost, jestli záměr splňuje zákonné podmínky pro vydání souhlasu. V případě že podmínky nesplňuje, nařídí stavební úřad usnesením konání územního řízení. Pokud jsou všechny podmínky splněny, vydá stavební úřad ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti územní souhlas a doručí ho písemně žadateli. Doručením žadateli nabývá územní souhlas právní moci.

Mobilní domek není nutné zapisovat do katastru nemovitostí.

Technická infrastruktura – dopravní, energetické, vodohospodářské či telekomunikační plochy

V případě, že je infrastruktura na pozemku a je jen nutné provést přípojky k tiny housu, patří tyto, stejně jako oplocení, mezi stavby, které podle § 103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Pokud není technická infrastruktura na pozemek přivedena, je řešení jejich přivedení na pozemek individuální, podle místních podmínek. Stavební zákon nařizuje, že

na žádost žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby.

Stavba infrastruktury (v případě, že je to možné) je pak prováděna dle stavebního zákona, v případě studní, vsaků, čistíren odpadních vod apod., dle vodního zákona a podmínek odboru životního prostředí, příslušného obecního úřadu.